Přečtěte si prosím tyto podmínky použití na webových stránkách www.techocon.cz. Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním těchto všeobecných podmínek.

 • Provozovatelem internetových stránek techocon.cz je společnost TECHO, a.s. se sídlem: U Továren 770/1b, 102 00 Praha 10, Česká Republika
 • Provozovatel žádá všechny návštěvníky internetových stránek techo.cz, aby se řádně seznámili s tímto návštěvním řádem, upravujícím podmínky přístupu a provozu internetových stránek techocon.cz, a tyto stránky užívali jen poté, budou-li s tímto návštěvním řádem souhlasit.
 • Jakékoliv užití internetových stránek techocon.cz, nebo jejich jakékoliv části jinak než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je zakázáno. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru internetových stránek techocon.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti TECHO, a.s., a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu internetových stránek techocon.cz.
 • Na internetových stránkách techocon.cz jsou společností TECHO, a.s. oprávněně využívána data dalších osob, které jsou jejich autory, majiteli, distributory nebo jejich zdrojem. Jakékoliv kopírování, publikování nebo šíření obsahu z těchto zdrojů je zakázáno bez předchozího písemného souhlasu společnosti TECHO, a.s.
 • Veškerý obsah internetových stránek techocon.cz slouží pouze pro informaci. Obsah internetových stránek techocon.cz byl získán ze zdrojů, které společnost TECHO, a.s. považuje za spolehlivé. Společnost TECHO, a.s. neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu. Obsah internetových stránek techocon.cz je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, analýzy, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na internetových stránkách techocon.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na internetových stránkách techocon.cz.
 • Společnost TECHO, a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu internetových stránek techocon.cz.
 • Každý návštěvník užívá internetové stránky techocon.cz na vlastní riziko. Společnost TECHO, a.s. neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním internetových stránek techocon.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a nebo úplné nefunkčnosti. Společnost TECHO, a.s. nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování internetových stránek techocon.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.
 • Pokud se návštěvník pohybuje v části internetových stránek techo.com, které jsou přístupné pouze po registraci a zadání uživatelského jména a hesla, pak jsou data poskytnutá návštěvníkem použita pro personifikaci takovýchto stránek a čerpaných služeb. V případě registrovaného přístupu má společnost TECHO, a.s. právo používat údaje poskytnuté v této souvislosti návštěvníkem pro marketingové účely v rámci společnosti TECHO, a.s. či pro jiné účely, související s podnikáním společnosti TECHO, a.s.
 • Společnost TECHO, a.s. je oprávněna se spojit s registrovanými návštěvníky za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti jimi poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, popř. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.
 • Pokud není výslovně uvedeno jinak, je Návštěvní řád platný a účinný dnem jeho prvotního uveřejnění na internetových stránkách techocon.cz.
 • Společnost TECHO, a.s. si vyhrazuje právo tento Návštěvní řád kdykoliv změnit. Tento Návštěvní řád je platný a účinný od 1. 8. 2018.

Please read these Terms of Use at www.techo.cz. By using this site, you agree to be bound by these terms and conditions.

 • The operator of website addresses techo.cz is TECHO, a.s. with registered office: U Továren 770/1b, 102 00 Prague 10, Czech Republic.
 • The operator requests all those using the techo.cz website to read these Terms of Use setting out conditions for access and operation of the techo.cz website. You should only use the website if you agree with these Terms of Use.
 • Any use of the techo.cz website, or a part thereof, for anything other than personal use, and in particular its further use in the form of dissemination, copying, processing or modification or other form of reproduction is forbidden. No interference in the technical or content of the techo.com website is permitted. Use other than personal use is considered an infringement of the rights of TECHO, a.s., and may also be an infringement of the rights of parties whose data, works or other intellectual property is contained on the techo.cz website.
 • On the techo.cz website TECHO, a.s. is entitled to use the data of other parties that are the authors, owners, distributors or sources of this information. Any copying, publication or dissemination of the content of these sources is forbidden without the prior written consent of TECHO, a.s.
 • All content of the techo.com website is just informative in nature. The content of the techo.cz website is drawn from sources that TECHO, a.s. considers to be reliable. TECHO, a.s. is not responsible for the correctness or completeness of this content, or for ensuring it is up to date. The content of the techo.cz website is regularly updated and amended. Information, data, analysis, opinions or other notifications published on the techo.cz website must be assessed within the context of the moment of its publication on the techo.cz website.
 • TECHO, a.s. reserves the right without prior notification to modify or remove any part of the techo.cz website.
 • Each user of the techo.cz website uses it at his/her own risk. TECHO, a.s. is not responsible for any damage that arises in relation to connection to or use of the techo.com website, or damage caused by the partial or complete non-functionality of the website. TECHO, a.s. does not guarantee the ability to connect to or the perfect functionality of the techo.cz website, and is not responsible for any direct or indirect damage due to inability to connect to the website or inability to access its content.
 • If a user enters the part of the techo.cz website that requires registration and the entering of a user name and password, then such registration data provided by the user will be used for personalisation of this part of the website and its services. In the case of registered access, TECHO, a.s. has the right to use the provided data for marketing purposes internally within TECHO, a.s. or for other purposes connected with the business of TECHO, a.s.
 • TECHO, a.s. is entitled to contact registered users for the purpose of verifying whether provided personal information is up to date and correct. Where there is reasonable doubt that information is correct it will be blocked, and if is not possible to amend or verify this information without unreasonable effort or expense such information will be removed.
 • Unless expressly stated otherwise, the Terms of Use are effective and valid from the date they are first published on the techo.cz website.
 • TECHO, a.s. reserves the right to amend these Terms of Use at any time. These Terms of Use are valid with effect from 1.9.2012.

Organizátor konference/Conference organiser:

TECHO, a.s.

U Továren 770/1b Praha 10 – Hostivař

+420 737 265 906
info@techocon.cz

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ / PRIVACY POLICY
GDPR
COOKIES